ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: SMR.AF.100.0012.24Drukuj informację Ogłoszenie numer: SMR.AF.100.0012.24

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Aplikant lub Młodszy Strażnik

Miejsce pracy: Straż Miejska w Rybniku

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: wiele

Wydział: Straż Miejska w Rybniku

Data udostępnienia: 2024-06-13

Ogłoszono dnia: 2024-06-13

Termin składania dokumentów: 2024-06-27 00:00:00

Nr ogłoszenia: SMR.AF.100.0012.24

Id ogłoszenia: SMR.AF.100.0012.24

Zlecający: Arkadiuz Kaczmarczyk

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończone 21 lat,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • posiadanie nienagannej opinii,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o strażach gminnych, ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (w zakresie dotyczącym straży miejskiej),
 • znajomość topografii miasta oraz ogólna wiedza o Rybniku.
b. Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • zdolności organizacyjne i wysoka kultura osobista
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność i systematyczność
 • rzetelność i sumienność
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • dyspozycyjność
 • kreatywność
 • zaangażowanie
 • odporność na stres

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 poz. 1763 t.j.) w tym w szczególności:
 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 t.j.);
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

8.16%

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1)
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
 • kserokopia prawa jazdy w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
 • kserokopia książeczki wojskowej, potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nienagannej opinii (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych w przypadku zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, w tym szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (załącznik nr 2)
 • Klauzula informacyjna – RODO (załącznik nr 3)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-27 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat  na stanowisko: aplikant lub młodszy strażnik” należy składać w terminie do 27 czerwca 2024 roku, bezpośrednio w siedzibie Straży Miejskiej w Rybniku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik.
c. Miejsce:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat  na stanowisko: aplikant lub młodszy strażnik” należy składać w terminie do 27 czerwca 2024 roku, bezpośrednio w siedzibie Straży Miejskiej w Rybniku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Straży Miejskiej w Rybniku - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 3. Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Informujemy, iż  nieodebrana w ciągu miesiąca, od zakończenia procedury naboru, dokumentacja, złożona do celów rekrutacji zostanie zniszczona.
 5. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z osobami, które spełniły wszystkie wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Planowane zatrudnienie nastąpi w miesiącu lipcu 2024 r.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej                        w Rybniku jest Komendant Straży Miejskiej w Rybniku, z siedzibą przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
 • listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora,
 • poprzez adres e-mail sekretariat@sm.rybnik.pl.
 1. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jego zakończenia.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przedstawiane na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 pkt c RODO – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy oraz nawiązania kontaktu na etapie prowadzenia procesu rekrutacji,
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w celu niezbędności wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora                      w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych niewymienionych w Kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych. Podanie przez Pana/Panią dodatkowych danych osobowych, będziemy traktowali jako udzielenie nam świadomej i wyraźnej zgody na ich przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacji. W stosunku do danych osobowych podanych na podstawie zgody – informujemy, że może Pan/Pani wycofać w każdej chwili zgodę na przetwarzanie danych osobowych lecz nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przez Administratora do czasu jej wycofania.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • podmioty dostarczające usługi informatyczne, prawnicze i audytowe na rzecz Administratora,
 • organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura, ZUS, administracja skarbowa) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,
 • kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności, w zakresie niezbędnych do zapewnienia prawidłowej współpracy.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne z brakami formalnymi oraz osób, które nie zostały wyłonione w procesie rekrutacji są niszczone po upływnie miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w prawnie uzasadnionych przypadkach (art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres Administratora, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (telefon: 22 531 03 00), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 3. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Dobrowolność podania danych:
 • nie ma obowiązku uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym,
 • niepodanie danych, niezłożenie lub nieuzupełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie wykluczeniem z procesu rekrutacji (aplikacja nie będzie rozpatrywana),
 • podanie przez Państwa innych danych w tym szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (art. 9 ust. 1 RODO) jest dobrowolne.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Błatoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-14 12:20:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Błatoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-14 12:23:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Błatoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-11 07:45:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony